วิธีการปิดบัญชีสถานศึกษารูปแบบใหม่ (Excel) ตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ

Visitors: 965,016