หลักเกณฑ์ แนวทาง และตัวอย่างการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

Visitors: 960,485