กระบวนการ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี และแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (หนังสือ ว 845) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 965,016