การปิดบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LASS ภายใต้การเชื่อมโยงกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการตรวจสอบที่ถูกทักท้วงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 939,481