การพิจารณาอนุมัติ เห็นชอบในหน้าที่และอำนาจของสมาชิกสภาท้องถิ่นกับการประชุมสภาท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นและการถูกวินิจฉัยว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Visitors: 939,481