การบริหารจัดการ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องและกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับแก้ไขใหม่)

Visitors: 939,485