การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเด็นข้อทักท้วงของหน่วยงานตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 939,487