การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และการปรับปรุง/แก้ไข ข้อมูลที่ผิดพลาด การตรวจสอบสถานะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการให้แก่ผุ้มีสิทธิและการพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการสังคม เด็กแรกเกิด

Visitors: 939,485