การศึกษากฎหมายเพื่อเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับประธานสภาท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

Visitors: 925,016