แนวทางปฏิบัติการบริหารงานและการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการ เด็กแรกเกิด สภาเด็ก การจัดสวัสดิการสังคม การส่งเสริมศักยภาพชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 925,019