หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่ พ.ศ. 2563 และการบริหารจัดการพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระบบ

Visitors: 925,017