การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้แนวทางการใช้จ่ายเงินเพื่อรองรับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

Visitors: 939,488