การประชุมสภาท้องถิ่น และการตรวจงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในบทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น อย่างไรที่ถูกต้อง

Visitors: 939,488