การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้แนวทางการบันทึกข้อมูลรูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ประกอบระเบียบ หนังสือสั่งการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 939,481