การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อรองรับการประเมินในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ และการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการล่าสุด

Visitors: 939,476