การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ประกอบแนวทางปฏิบัติใหม่ของระเบียบหนังสือสั่งการและรูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LASS

Visitors: 939,481