- การจำแนกงบประมาณตามหมวดรายจ่ายในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ประกอบแนวทางการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 939,487