- ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ในหน้าที่และอำนาจของสมาชิกสภาท้องถิ่นกับการประชุมสภาท้องถิ่น การพิจารณาอนุมัติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

Visitors: 939,485