ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กับการประชุมสภาท้องถิ่น และแนวทางการใช้งบประมาณ และเงินสะสมเพื่อประโยชน์ของประชาชนได้ใจประชาชน

Visitors: 912,204