แนวทางปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ภายหลังยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือประจำปี 2563 ภายใต้การบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 912,201