การดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการการจัดสวัสดิการสังคมการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเด็กแรกเกิดและสภาเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง

Visitors: 912,203