เตรียมพร้อมศึกษาข้อกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และการประชุมสภาท้องถิ่นสำหรับประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นให้ถูกต้อง

Visitors: 912,214