การบริหารงบประมาณ และการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับใหม่) การเบิกจ่ายเงิน และการใช้เงินสะสมให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ

Visitors: 912,214