แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การเบิกค่าใช้จ่าย และการจัดทำฎีกาของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) ภายใต้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างไรให้ถูกต้อง

Visitors: 912,209