ยกระดับคุณภาพพนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก ครู ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหรือโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยแบบประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : ID PLAN)

Visitors: 912,204