เตรียมพร้อมเรียนรู้หลักเกณฑ์ ข้อห้ามและเงื่อนไขการลงสมัครรับเลือกตั้งภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น ในบทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น

Visitors: 912,210