การจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นที่ (One Plan) และการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะเวลาการดำเนินการ/สถานที่ฝึกอบรม

Visitors: 912,214