การใช้จ่ายเงินรายได้และเงินรายได้สะสมของสถานศึกษาให้ถูกต้อง และการทบทวน แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ/ปีการศึกษาของสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

Visitors: 912,206