การบริหารจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แก้ไขใหม่

Visitors: 912,204