เทคนิคและวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดทำฎีกาของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) อย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

Visitors: 912,214