การจัดทำ แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษา การประสานแผนและการนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติก่อนจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 912,207