หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายกับระเบียบที่เกี่ยวข้องในการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 912,212