การจัดซื้อจัดจ้างการแบ่งซื้อแบ่งจ้างการแก้ไขสัญญา การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การตรวจรับและตรวจการจ้าง การจำหน่ายพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 912,203