บทบาทงานสารบรรณกับความสำคัญของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก การใช้ภาษาราชการ การบันทึกเสนอหนังสือ การเขียนโครงการ การเขียนรายงานการประชุม และการทำลายหนังสือราชการ

Visitors: 912,212