ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๒๒ ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

Visitors: 889,449