การเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างในบริบท: ตรวจสอบก่อนการดำเนินการอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่)

Visitors: 889,427