การลดข้อพิพาทในการประชุมสภาท้องถิ่นในบทบาทอำนาจและหน้าที่ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพการพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง

Visitors: 889,427