แนวทางการโอน การรับโอน และการย้ายข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อเปลี่ยนสายงานไปดำรงตำแหน่งที่มีลักษณะงานในระดับเดิมหรือลดระดับต่ำกว่าเดิมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย กา

Visitors: 889,427