งบประมาณและเงินสะสมกับช่วยเหลือประชาชนอย่างไรให้ได้ใจประชาชนในบทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น และแนวทางปฏิบัติในการประชุมสภาท้องถิ่นในบริบทกระทู้ถาม การอภิปราย การรับหลักการวาระ ๑ การแปรญัตติวาระ ๒ และการลงมติวาระ ๓

Visitors: 889,427