บทบาทของประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมาย

Visitors: 888,918