บุคลากรท้องถิ่นกับการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน และการบริหารงบประมาณ การใช้เงินสะสมภายใต้สามเดือนแรกของปีงบประมาณอย่างไรให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ

Visitors: 888,891