สาธารณภัยกับแนวทางการช่วยเหลือประชาชนและการใช้จ่ายเงินกรณีก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุอย่างไรให้เข้าถึงประชาชน และภารกิจตามอำนาจหน้าที่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เป็นปัจจุบันให้ทันต่อเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

Visitors: 888,892