การเลื่อนเงินเดือนและการได้รับเงินเดือนข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.4/ ว 30 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 (ต้องเรียกเงินคืนหรือไม่) และวิธีการเขียนผลงานการเลื่อนระดับ (ให้ผ่าน)

Visitors: 888,892