การดำเนินการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การจัดสวัสดิการสังคม การส่งเสริมศักยภาพชุมชน เด็กแรกเกิด ในบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 888,910