ความสัมพันธ์ภายใต้แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานการจัดงานและแข่งขันกีฬา การจ้างเหมาบริการ การใช้เงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสมกับการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 888,891