การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การเบิกค่าใช้จ่ายและการจัดทำฎีกาของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Visitors: 888,901