ความคิดสร้างสรรค์ (idea) ในการจัดทำผลงานทางวิชาการให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูและการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานและคู่มือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

Visitors: 888,891