-เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับวินัยตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒) และการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีศึกษาคณะกรรมการ ป.ป.ช. , ป.ป.ท. ห

Visitors: 888,887