- แผนพัฒนาการศึกษา ๕ ปี ของสำนัก/กอง/ส่วนการศึกษา และสถานศึกษา (ศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียน) และแนวทางปฏิบัติใหม่ในการบริหารแผนพัฒนาการศึกษา

Visitors: 888,912