การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้การช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ด้านเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย การเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม และค่าเช่าบ้านอย่างไรให้ถูกต้อง

Visitors: 888,892